โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 15 ตั้งแต่วันนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2561 18 พฤษภาคม 2561
 • สอบถาม รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อ คุณกลาง Tel. 098-539-3656 Line id : 0985393656
 • หลักสูตร
 • กำหนดการ
  • กรอกใบสมัครออนไลน์ ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 28 พฤษภาคม 2561
  • สอบข้อเขียน - สัมภาษณ์ 31 มีนาคม 2561 9 มิถุนายน 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561
  • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา กรฎาคม 2561
ขั้นตอนการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบคะแนน (Transcript)
  • ผู้สมัครประเภทที่ 1 ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา (ฉบับที่ระบุปริญญา พร้อมระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ
  • ผู้สมัครประเภทที่ 2 ให้ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 และหนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชา พร้อมทั้งหน่วยกิตการเรียนตั้งแต่ ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ฉบับ
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบคะแนนในระดับ ป.ม./พ.ม./ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 • หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
  • สำเนาทะเบียนสมรส